Livrare 13.98 lei și gratuit în Sibiu.
-20%
Dicționar paralel ENGLEZ-ROMAN de termeni muzicali

Dicționar paralel ENGLEZ-ROMAN de termeni muzicali

Viorel-Tiberiu Coste
În Stoc
270,00 lei (-20%) 216,00 lei

Editura „Galaxia Gutenberg” a pregătit cititorilor săi o surpriză prin lansarea unei specii editoriale mai rar întâlnite (respectiv un dicționar bilingv de termeni muzicali), caracterizată de originalitate absolută, așa cum se va vedea în continuare.

Cod produs: 978-973-141-941-1 Editura: Galaxia Gutenberg

ENGLISH-ROMANIAN Parallel Dictionary of Musical Terms extended with the related ROMANIAN-ENGLISH Short Dictionary 

ORIGINAL !, EXHAUSTIVE !, SYSTEMATIZED !, ILLUSTRATED!

The “Galaxia Gutenberg” Publishing House has prepared for its readers a surprise by launching a less common publishing species (i.e. a bilingual dictionary of musical terms), characterized by absolute originality, as will be seen below.

The book impresses due to its quantitative dimensions (about 1800 pages in A4 format, over 6900 terms, more than 580 complex drawings designed with talent and knowledge by the author etc.) but also by way of its remarkable synthesis attribute which gives it a greater information density.

This dictionary distinguishes itself from other similar documents of its category, gaining, in places, the scope of a double musical treaty. Noteworthy are the original contributions of the author: 1) the idea of a “parallel” bilingual dictionary (the two-way correspondence of two distinct dictionaries: English and Romanian); 2) the systematization of musical terms and their multiple correlations; 3) the exhaustive treatment of the keys kinship (relationships); 4) the original approach of the communication through music (about ten types of "channels" are identified): detailing aspects of musical language, treating musical semantics through the theory of "semantic cipher", identifying types of connotative and deonotative communication (the latter including metaphorical communication), a proposal of a Method of semiotic analysis of a musical work; 5) the comparative analysis of musical systems, but also of musical elements; 6) the development of three-dimensional diagrams for all types of operatic voices; 7) the exhaustive treatment of the voice under its three polysemantic aspects: as the sound source, as the part (melodic line) and as a key-element of the vocal resonation and registration; 8) the design of original visualisation diagrams based on unique pattern for American musical genres such as blues, jazz, country music, folk music, rock music, etc., in which the subgenres, origins, fusions and influences of those genres are highlighted; 9) the detailed display of the chord categories and their placement in complex inter-correlation diagrams; 10) the extended treatment of tuning systems (Pythagorean, natural / Zarlino and equal temperated) and the proposing hundreds of new terms for the intervals of the full natural system; 11) the modeling, inspired by the multi-layer organization OSI (Open System Interconnection) for: hearing, seeing (sight reading), compositional creation, performing (vocal, instrumental and conducting). To name a few.

The dictionary is a remarkable source of information for complementing the school curriculum – especially those of a graphic nature, used by music teachers. Through its unique way of modeling musical phenomena, the dictionary could sit at the heart of multiple interdisciplinary areas and can create new ways of approaching music theory, in which specialists from other professional domains are also involved.

The dictionary is intended for: authorized translators from English to Romanian and viceversa, musicologists and music researchers, music teachers, students of conservatories, music pupils in art high schools profiled on music, practicing musicians, music lovers with knowledge in the field of music, but also for mathematicians, physicists, researchers in audiology and vocology, engineers etc. who will understand music from the point of view of their own profession, and last but not least, for any individual who feels the need for an incursion in the field of theoretical music in order to broaden the scope of his/her individual general knowledge.

________________________________________

Dicționar paralel ENGLEZ-ROMÂN de termeni muzicali extins cu Dicționarul scurt ROMÂN-ENGLEZ corespondent

ORIGINAL!, EXHAUSTIV!, SISTEMATIZAT!, ILUSTRAT!

Cartea impresionează datorită dimensiunilor cantitative (cca 1800 de pagini în format A4, peste 6900 de termeni, peste 580 de figuri complexe executate de autor cu talent și competență etc.), dar și prin remarcabila calitate de sinteză care îi conferă o mai mare densitate informațională.

Acest dicționar iese din tiparul documentelor din categoria sa și capătă, pe alocuri, anvergura unui dublu tratat de muzică. Trebuie remarcate o serie de contribuții originale ale autorului: 1) ideea de dicționar bilingv „paralel” (punerea în corespondență biunivocă a două dicționare distincte: englez și român); 2) sistematizarea termenilor muzicali și corelarea multiplă a acestora; 3) tratarea exhaustivă a înrudirii (relaționării) tonalităților; 4) abordarea originală a comunicării prin muzică (sunt identificate cca. zece tipuri de „canale”): detalierea aspectelor limbajului muzical, tratarea semanticii muzicale prin prisma teoriei „cifrului semantic”, identificarea tipurilor de comunicare conotativă și deonotativă (aceasta din urmă incluzȃnd și comunicarea metaforică), o propunere de Metodă de analiză semiotică a unei lucrări muzicale; 5) analize comparative ale sistemelor muzicale dar și ale elementelor din muzică; 6) dezvoltarea unor diagrame tridimensionale pentru toate tipurile de voci ale teatrului liric; 7) o tratare exhaustivă a vocii sub cele trei aspecte polisemantice: ca sursă de sunet, ca partidă (linie melodică) și ca element cheie al rezonanței și registrației vocale; 8) gîndirea unor scheme originale de prezentare, diagrame bazate pe un tipar unic, pentru genurile muzicale americane cum ar fi blues, jazz, muzica country, muzica folk, muzica rock etc., în care se evidențiază: subgenurile, originile, fuziunile și influențele acestor genuri; 9) o expunere detaliată a categoriilor de acorduri și așezarea lor în diagrame de intercorelare complexă; 10) tratarea extinsă a sistemelor de acordaj (pitagoreic, natural / Zarlino și egal temperat) și propunerea de sute de termeni noi pentru intervalele sistemului natural complet; 11) modelarea, inspirată din organizarea multi-strat OSI (Open System Interconnection) pentru: auz, văz (citirea dintr-o privire), creație componistică, interpretare (vocală, instrumentală și dirijorală). Și lista ar putea continua.

Dicționarul este o sursă remarcabilă de informație pentru completarea materialelor didactice – mai ales ale celor de factură grafică, folosite de către profesorii de muzică. Prin modelările inedite ale fenomenelor muzicale, dicționarul poate fi plasat în centrul spațiului interdisciplinarității și poate crea noi moduri de abordare a teoriei muzicii în care să fie implicați și specialiști ai altor domenii de activitate.

Dicționarul este destinat: traducătorilor autorizați din limba engleză în limba română și viceversa, muzicologilor și cercetătorilor din domeniul muzicii, profesorilor de muzică, studenților de la academiile de muzică, elevilor din liceele de artă cu profil de muzică, muzicienilor practicanți, amatorilor de muzică având cunostințe în domeniul muzical, dar și matematicienilor, fizicienilor, cercetătorilor în audiologie și vocologie, inginerilor etc. care vor înțelege muzica și de pe pozițiile propriilor meserii și, nu în ultimul rând, oricărei persoane care simte nevoia unei incursiuni în domeniul muzicii teoretice pentru a-și lărgi sfera culturii generale individuale.

Autor: Viorel-Tiberiu Coste
Anul apariției (RO): 2022
Nr. pagini: Vol. I: 896 pag. / Vol. II: 894 pag.
Format: A4
Copertă: Cartonată

Acorda o nota:

Din aceeasi categorie